گازها نیاز به فضا دارند

دسته : علمی
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

هدف از این آزمایش آشنایی با ویژگی های حالت گاز است. در این آزمایش ثابت می شود که گازها نیاز به فضا دارند.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

 سه بطری خالی هم اندازه و هم شکل

آب

شش عدد نی نوشابه

چسب

در داخل سه بطری هم شکل و هم اندازه آب بریزید، سعی کنید بیش از 3/2 بطری پر آب باشد و سطح آب در هر سه بطری برابر باشد.

به ترتیب در بطری اول یک نی در بطری دوم دو نی و در بطری سوم سه عدد نی قرار دهید


سر بطری را به وسیله ی چسب ببندید به طوری که هوای بیرون از بطری نتواند وارد بطری شود و به عکس هوای داخل بطری هم تنها به وسیله ی نی بتواند خارج شود شما به وسیله ی این کار هوای داخل بطری را در داخل آن محبوس کرده‌اید. حال  داخل فضای بطری را حجمی از آب و حجمی از هوا پر کرده است.

 

حال سعی کنید به وسیله ی نی هوا را داخل بطری بدمید.

در داخل بطری بدمید و نتایج را با توجه به تعداد نی هایی که در بطری گذاشته اید یادداشت کنید

آنچه مشاهده می شود

در بطری شماره یک که تنها یک نی در داخل آن است شما هرچه که در داخل بطری می دمید نمی توانید هوا را وارد بطری کنید چراکه فضای داخل بطری کاملا پر است  بخشی از این فضا را آب و بخشی از آن را هوای داخل بطری تشکیل می دهد و دیگر ظرفیت تکمیل شده و جایی برای ورود هوای دیگر وجود ندارد

در بطری شماره دو که در داخل آن دو نی وجود دارد شما می توانید بدون هیچ مقاومتی هوا را وارد بطری کنید وقتی هوا را داخل بطری می کنید هوای وارد شده به آب فشار وارد می کند آب از نی دیگر خارج شده و فضا و جای خود را به هوایی که شما با دهان خود به داخل بطری دمیده اید می دهد. مولکول های هوا درست است که شکل ندارند اما نیاز به فضا دارند

در بطری شماره سه که در آن سه نی وجود دارد باز هم هوا بدون هیچ مقاومتی وارد بطری می شود ولی این بار هوایی که به داخل بطری وارد می شود به وسیله ی نی دیگر از داخل بطری به خارج بطری هدایت می شود.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : نی نوشابه ، بطری
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : پریسا حسنی