کاردستی

دست های تو، معجزه های کوچکی است که نصیب تو شده؛ معجزه ای که در خود توان آفریدن دارد،کافی است یک جور دیگر به همه چیز نگاه کنی تا همه چیز با تو یک جور دیگر حرف بزند. بادبادکها را که بسازی، بادها حتماً خواهند وزید.

کاردستی

جدیدترین کاردستی ها