لال بازی

مربی سیار بابل (بشیر لطفی)

دسته : نمایشی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال

شرح بازی و سرگرمی

یکنفر به عنوان ماره سرگروه می شود و بدون کلام شروع به درآوردن یک شکلک یا ادا می کند بقیه هم باید همان کار را تکرار کنند در صورتیکه فردی خطا کند به وسط گود آمده و تنبیهی که اعضا گروه یا ماره برایش در نظر گرفتند ، اجرا می شود.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان :
شهرستان :
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : وسیله ای ندارد
زمان بازی : روز