گرگم و گله می برم

شرح بازی و سرگرمی

«گرگم و گله می‌برم » به عنوان مصرع یک شعر است در این بازی استفاده می شود 

یک نفر به عنوان گرگ و یک نفر برای نقش چوپان انتخاب می شوند(بازی به این صورت شروع می شود که هر کس به عنوان گرگ قرار گرفته استدر مقابل صفی که بازیکن‌ها تشکیل می‌دهند و پشت سر هم به صورت یک ستون پشت سر همقرار می‌گیرند.یک نفر به عنوان چوپان که قوی‌ترین فرد است انتخاب می‌شود.

در بین بازیکن‌ها هم تفاوت جسمی و مهارتی دارند فردی که مهارت بیشتریدارد در جلو قرار می‌گیرد به عنوان چوپان و سایر بچه‌ها در یک صف ستونی پشت سر همبا دستهایشان کمر فرد جلو را گرفته و قلاب می‌کنند. 

و بازیکن نقش که گرگ هست در مقابل آنها قرار می‌گیرد .بازی به اینصورت شروع می‌شود

کسی که نقش گرگ بازی می‌کند می‌گوید:« گرگمو گله می‌برم »

چوپان است می‌گوید‌:« چوپان دارم نمی‌ذارم» دستهایش را باز می‌کند وجلوی آن را سد می‌کند.نقش گرگ سعی می‌کند با مانور دادن آخرین نفر صف را که در یکصف ستونی ایستاده است رابگیرد (با ضربه او را لمس ئکند) و اگر موفق شود این کار راانجام دهد.جایش با آن فرد عوض شده و جایش را به او می دهد و او گرگ می‌شود. و گرگقبلی در صف بعد چوپان قرار می‌گیرد 

به این شیوه همه می‌توانند یکبار نقش گرگ و یکبار نقش چوپان را بایکند.