پاس پرتقال

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
- هدف سرگرمی، نشاط، هماهنگی و تعادل اندام‌ها است
- قدرت ماهیچه ای را تقویت می‌کند و دامنه حرکتی را افزایش می‌دهد.
- نگهداری ذهنی را افزایش داده باعث، و تمرکز و توجه را تقویت می‌کند.

شرح بازی و سرگرمی

بازیکنان را به دو تیم تقسیم می‌شوند و دردو صف در دو ردیف، بغل دست یکدیگر می‌نشینند.دو تیم باید در طول زمین روبروییکدیگر قرار بگیرند.سپس به نخستین بازیکن هر یک از تیم ها پرتقالی داده می‌شود.

با اعلام شروع بازی، نخستین بازیکن هر یکاز تیم ها پرتقال را بین پاهای خود قرار می‌دهد و تنها با استفاده از پاها،پرتقال را به بازیکن بعدی می‌دهد.

پرتقال به همین روش تا انتهای صف می‌رود وسپس دوباره به همین صورت به بازیکن نخست در صف بر می‌گردد. هر بازیکنی که پرتقال را بیاندازد،بدون توجه به اینکه پرتقال کجا غلطیده است،تنها با استفاده از پا بایددوباره آن را بردارد.(او حق بلند شدن از روی زمین را ندارد و باید به همان حالت نشسته برود و پرتقال را بیاورد.)

هر پرتقالی که می افتد باید دوباره به نخستین بازیکن تیم برگردانده شود واین جریان مجدداً تکرار گردد نخستین تیمی که پرتقال را ابتدای صف به انتها برساند و مجدداً برگرداند، برنده بازی خواهد بود.

نکته:می‌توان از یک توپ کوچک به جای پرتقال استفاده کرد.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : ۱- یک عدد پرتقال یا توپ کوچک
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پریسا حسنی