امداد

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
قدرت ماهیچه‌ای را تقویت کرده و دامنه حرکتی را افزایش می‌دهد..
نگهداری ذهنی را افزایش داده و حافظه، تمرکز و توجه را تقویت می‌کند..
تعامل و همکاری و انگیزه کار گروهی را افزایش می‌دهد.

شرح بازی و سرگرمی

 

بازیکنان به دو دسته الف و ب تقسیم می‌شوند و هر دسته به دو گروه تقسیم می‌شوند (الف-1) و(الف-2)و هر دو گروه وابسته به یک دسته با فاصله ای برابر 30 متر در مقابل هم قرارمی‌گیرند. یعنی نیمه از بازیکن‌های الف در یک سوی میدان پشت هم صف می‌کشند و نیمه دیگر (الف-2)در آن سوی میدان روبروی (الف-1) قرار می‌گیرند.

 در یک قدمی هر گروه خط معینی رسم و یک پرچم نصب شده است.

فاصله‌ی دو گروه از دو دسته‌ی حریف از پهلو 5 متر خواهد بود.

با سوت یا فرمان مربی نفرات اول دو گروه یک طرف زمین بازی درحالی که چوبی به طول تقریبی 20 سانتی متر در دست دارند با سرعت به طرف دیگر زمین بازی می‌دوند تا آنها را به نفر اول از گروه دیگر دسته‌ی خود در آن سوی محوطه تحویل دهند و خود را کنار بکشند.

آنها نیز چوبها را به نفرات دوم از گروه دیگر دسته‌ی خودشان که درآن طرف محوطه‌ی بازی هستند تحویل خواهند داد و ...

بازی به همین شکل ادامه می‌یابد تا نفرات یک دسته کلاً جابجا شوند.برنده‌ی بازی دسته‌ای است که بازیکنان دو گروه آن زودتر بازی را تمام کنند.

چند نکته:

1- 
نفرات قبل از گرفتن چوب نمی توانند حرکت کنند.

2- 
اگر چوب در حین بازی از دست بازیکن بیفتد می تواند دوباره آن رابرداشته و به بازی ادامه دهد.



مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : ۱-چهار پرچم با چوب ۵/۱ متری
٢- ٢ عدد چوب کوتاه به طول ٢٠ سانتی متر
٣- گچ برای مرز بندی زمین بازی
زمان بازی : روز
گردآورنده : پریسا حسنی