چیدن و برچیدن

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
قدرت ماهیچه‌ای را تقویت کرده و دامنه حرکتی را افزایش می‌دهد..
نگهداری ذهنی را افزایش داده و حافظه، تمرکز و توجه را تقویت می‌کند..
تعامل و همکاری و انگیزه کار گروهی را افزایش می‌دهد.

شرح بازی و سرگرمی

بازیکنان به دو گروه تقسیم شده و به موازات هم، در دو ستون ، پشت خط شروع ، می‌ایستند.

در مقابل و راستای هر گروه دایره‌هایی به قطر نیم متر که به اندازه‌ی یک متر از هم فاصله دارند رسم می‌گردد ، که تعداد آنها برابر تعداد بازیکنان است.بین صف بازیکن‌ها تا دایره‌های رسم شده فاصله 5 تا 6 متری وجود دارد.

 در کنار هر خط شروع تعدادی قطعه چوب (و یا توپ و سنگ و قوطی‌های حلبی) قرار دارند که تعداد آنها نیز برابر تعداد بازیکنان است.

 با فرمان سر‌گروه نفرات اول هر ستون یکی از چوب‌های کنار خط شروع را برداشته و خود را با سرعت به دایره‌ی اولی روبروی ستون خود می‌رسانند و آن را داخل همان دایره‌ها قرار داده و به سرعت بر‌می‌گردند و دست خود را به دست نفر بعد از خود (نفر دوم) زده و در ته صف یا ستون جای می‌گیرند.

 نفرات بعدی نیز به همان روال بازی را ادامه می دهند و با برداشتن چوبی از کنار خط و قرار دادن آنها در داخل دایره‌ی دوم و برگشتن و زدن دست بر دست نفر بعدی (نفر سوم) در ته صف جای می‌گیرند.

 تا اینکه بالاخره تمامی چوبها درون دایره‌ها قرار می‌گیرند (این مرحله ‌چیدن نام دارد.)

 حال نوبت هر بازیکنی از هر ستونی که هست بایستی چوب داخل اولین دایره را با خود بیاورد و در کنار خط شروع بر زمین بگذارد و در ته صف قرار گیرد .

 این عمل به ترتیب توسط نفرات هر گروه انجام می‌گیرد تا جائیکه کلیه‌ی قطعات چوب از داخل دایره‌ها جمع‌آوری گردد (این مرحله ‌برچیدن نام دارد.)

 چند نکته:

 1- نفرات ستون بایستی همیشه در پشت خط شروع قرار گیرند.

 2- تا نفر دونده دست بعدی را لمس نکرده ، حق حرکت ندارد.

 3- قطعات چوب (یا سایر اشیاء) حتماً بایستی در وسط دایره ها قرار گیرند.

 4- همیشه تعداد بازیکنان و دایره ها و قطعه چوب‌ها مساوی است.
مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : ۱-قطعات چوبی
٢- گچ برای رسم چند حلقه روی زمین
زمان بازی : روز
گردآورنده : پریسا حسنی