خروس جنگی

دسته : سرعتی

از اهداف این بازی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
- تعادل و هماهنگی حرکتی را افزایش می‌دهد.
- قدرت ماهیچه‌ای را تقویت کرده و دامنه حرکتی را افزایش می‌دهد.


شرح بازی و سرگرمی

دو نفراز بازیکن‌ها نسبتا ًهم‌سن و هم اندازه روبروی هم می‌ایستند. دست به سینه می‌شوند وروی یک پا (یک لنگه پا) می‌ایستند. وقتی سرگروه اعلام می‌کند، به سمت همدیگر حمله ور می‌شوند و سعی می‌کنند با تنه زدن از روبرو با دست‌های بسته، تعادل طرف مقابل را بهم بزند و از زمین بازی بیرون یا کاری کنند که رقیب دیگر نتواند روی یک پایش بایستند.