الکم دولکم چرخ و فلکم

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز

هدف از این بازی ایجاد نشاط وهماهنگی بیان و بدن است.

شرح بازی و سرگرمی


بازیکن‌ها در دو ردیف روبروی همدیگر می‌ایستند. و دو به دو روبروی هم قرار می‌گیرند و شعر زیررا می‌خوانند ودر گایان شعر جای آنها با بازیکن روبرویی عوض می‌شود.

الکم دولکم چرخ و فلکم

کی خوبه

خدا

کی بده

شما

من بدم؟

اومدممشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : نیاز به ابزار ندارد.
زمان بازی : روز