ها کلاه تقی بر سر نقی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال

اجرای بازی: بشیر لطفی -مربی فرهنگی سیار روستایی بابل -کانون پرورش فکری کودکان و وجوانان استان مازندران

شرح بازی و سرگرمی

تعدادی از بچه ها با کلاه دور هم می نشینند و یک نفر به نام ماره (هدایت کننده بازی ) بازی را شروع می کند .کلاه از سر هر کدام از بچه ها برداشته به سر بغل دستی گذاشته می شود .این بازی تا وقتی ادامه دارد که ماره با یک اصطلاح بازی را متوقف کند.کسی که بدون کلاه ماند باید وسط بازی آمده و تنبیه شود.

توضیح( یک نفر از بازیکنان باید بدون کلاه باشد.)

مشخصات بازی و سرگرمی
استان :
شهرستان :
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : کلاه
زمان بازی : روز ، شب