چال چالک

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان :
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٩ تا ۱۶ سال

حسنعلي آبرومند مربي سيار روستايي اهواز این بازی را معرفی کردند.

شرح بازی و سرگرمی

مردم خوزستان يك بازي محلي دارند كه اين بازي معمولاً در زير درخت كُنار و توسط دو نفر انجام مي گيرد . در اين بازي ابتداء 12 چال كوچك بر روي زمين حفر مي گردد . كه اين چالها در دو رديف 6 تايي روبروي يكديگر كنده مي شوند .

آنگاه درون هر چال 4 هسته ي كُنار يا مهره يا هسته ي ميوه هاي ديگر قرار مي دهيم .

سپس آن دو نفر دو طرف چالها مي نشينند و يكي از آنها بازي را از سمت راست خود آغاز مي كند .

نفر شروع كننده بازي بايد كُنارهاي درون چال سمت راست خود را برداشته و يكي يكي درون چالهاي رديف خود بگذارد . هسته ي چهارمي درون هر چالي كه رسيد همراه با هسته هاي درون چال را برداشته و به تقسيم آنها بصورت يكي يكي در چالهاي ديگر ادامه مي دهد.

اين بازي تا جايي ادامه دارد كه فرد شروع كننده با يك چال خالي مواجه مي شود . آنگاه نوبت حريف اوست تا بازي را به همان صورت ادامه دهد .

در اين بازي وقتي كه يكي از آنها به چالي از بازي مي رسد كه 3 هسته درون يكي از چال ها وجود دارد و با افزودن يك هسته ي ديگر تعداد آنها به 4 هسته مي رسد ، مي تواند هسته هاي درون آن چال را برداشته و يك چال از حريف تصاحب كند .

بازي بدين صورت ادامه پيدا مي كند تا اينكه يكي از آنها تمام چالهاي حريف مقابل را تصاحب كند. در آن صورت آن بازيكن برنده ي بازي اعلام مي گردد . /

مشخصات بازی و سرگرمی
استان :
شهرستان :
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : مهره یا هسته
زمان بازی : روز ، شب