کوزآغاجی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز

اجرای بازی : نظام پرویزی - مربی فرهنگی واحد سیار روستایی یک ارومیه

شرح بازی و سرگرمی

یک خانه اصلی و چند خانه فرعی برای هر بازیکن کنده می شود و برای هر بازیکن چوبی اندازه 70 تا 80 سانت استفاده می شود و یک چوب کوچک 10 سانتی در فاصله 1/5 متری خانه اصلی به شکل ایستاده قرار می گیردو بازیکن باید با چوب بزرگ در دست چوب کوچک را بزنند و اگر نتوانند می بازد و بقیه بچه ها در محوطه خانه اصلی و خانه فرعی که مختص خودشان است می مانند و یکی از بچه ها این چوب کوچک را با چوب خود می زند و آن شخص که باخته باید این چوب را به خانه اصلی بیاندازد و یا اینکه در صورت غفلت یکی از بازیکنان خانه آنها را تصاحب کند و از بازنده بودن خارج شود و شخصی که خانه اش را از دست داده بازنده است و باید سعی کند چوب را به خانه بیاندازد وقتی چوب به خانه اصلی انداخته شد بازی دوباره آغاز می شود و ادامه می یابد

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : چوب ٧٠ یا ٨٠سانتی
چوب ۱٠ سانتی
زمان بازی : روز ، شب