کلاه بران ( قاوو)

تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٩ تا ۱۶ سال

شرح بازی و سرگرمی

کلاه بران (قاوو)

شرح بازی:

ابتدا اعضا یارگیری می کنند بعد با تکه سنگی تر و خشک کرده، گروهی که انتخاب شد آغاز گر بازی می شود.

 ترکیب اعضای دوتیم 5 یا 6 نفری است .دایره ایی می کشند و گروه اول یک نفر کلاه به سر در وسط دایره نشسته و ما بقی اعضا پشت به نفر وسط و رو به گروه رقیب می نشینند .گروه سر پا (  گروه رقیب ) دور گروه نشسته می چرخند تا حواسشان را پرت کنند در این فاصله اگر پای گروه نشسته به بدن یا پای یکی از اعضای  گروه ایستاده برخورد کند کل تیم از دور بازی خارج می شوند و جای خود را با گروه نشسته، عوض می کنند؛ اما اگر بتوانند در فرصت مناسب بدون برخورد با پای حریف، وسط دایره بپرند و کلاه را برداشته و به دالگه بزنند یک دور برنده بازی می شوند و باز این گروه سر پا ایستاده و گروه رقیب می نشیند اما اگر باخت کنند آنها درون دایره می نشینند.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : ایلام
شهرستان : دره‌شهر
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز
گردآورنده : آرزو گوهری