زو

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز

شرح بازی و سرگرمی

زو


ابتدا اعضا یار گیری کرده و دو گروه را تشکیل داده و بعد سنگی را بر داشته ، تر و خشک کرده ؛هر گروهی که انتخاب شد شروع کننده ی بازی می شود .خطی ما بین دو گروه کشیده می شود و هر دو گروه پشت خط می ایستند هر بار یکی از اعضای گروه شروع کننده در حالی که زو را یک نفس می گوید به زمین رقیب می آید تا بتواند دستش را به یکی از اعضای گروه رقیب بزند اگر بتواند دستش را به یکی از افراد گروه رقیب بزند آن شخص سوخته و از دور بازی خارج می شود و قبل از قطع شدن نفس خود را به زمین تیمش برساند اما اگر گروه رقیب بتوانند او را بگیرند تا نفس کم بیاورد و صدای زو قطع شود بازنده شده و از بازی خارج می شود و هر بار یکی از گروهها به میدان حریف می رود و بازی تکرار می شود و در آخر گروهی که تمام افرادش از بازی خارج شده باشد  بازنده است و گروه برنده شروع کننده ی بازی بعدی است.

 

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : ایلام
شهرستان : دره‌شهر
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز
گردآورنده : آرزو گوهری