لی‌لی حوضک

دسته : نمایشی
تعداد بازیکنان : گروهی

این بازی برای خردسالان بسیار جذاب بوده و یکی از قدیمی‌ترین بازی‌های ایرانی محسوب می‌شود و غیر از ویژگی سرگرمی این بازی باعث تقویت تخیل،آموزش شعر‌خوانی و درک ریتم توسط کودک شده و از آنجا که با تماس مستقیم دست کودک و والد همراه است به کودک حس آرامش را القا می‌کند.

شرح بازی و سرگرمی

این بازی به صورت یک قصه منظوم است. یک بزرگ‌تر،یکی یکی بچه‌ها را روبه روی خود می‌نشاند و کف دستشان را می‌گیرد.با انگشت نشانه‌اش در حالی که کف دستشان را قلقلک می‌دهد،می‌خواند:

لی لی لی لی حوضک
 جو‌جو آمد آب بخوره افتاد تو حوضک
 منظور از «جو جو یا جوجه» انگشت کوچک کودک است و حوضک هم کف دست اوست. در این موقعبا خم کردن انگشت کوچک کودک به طرف کف دستش، تصاویر شعری را برای کودک تجسم می‌کند و می‌گوید:«این درش آورد.»(منظور انگشت دوم است که آن را به طرف کف دست کودک خم می‌کند)«این خشکش کرد» (اشاره به انگشت سوم است که آن را هم به طرف کف دست کودک خم می‌کند)«این نازش کرد» (منظور انگشت اشاره‌ی کودک است).

در مرحله آخر تمام انگشت‌هابه طرف کف دست خم شده‌اند به جز انگشت شست. در این موقع بزرگ‌تر،انگشت کوچک کودک را می‌گیرد و از کودک می‌پرسد: «کی پروازش داد؟ و از زبان انگشت شست کودک جواب می‌دهد:«منَ منَ کله گُنده»

  • نکته: این ترانه کودکانه انواع مختلفی دارد که بسته به بوم و منطقه تغییر می‌کند.در زیر به دو نمونه دیگر اشاره می‌شود(در توضیحات بالادر بند آخر ازعبارت پرواز دادن جوجه یا گنجشک استفاده شده است تا از نظر معنایی، تداعی بهتری برای کودک ایجاد شود شما خودتان می‌توانید با خلاقیت از اشعار دیگری نیز استفاده کنید.)

شعر«1»

لی لی لی لی حوضک
 گنجیشکه آمد آب بخوره افتاد تو حوضک
 این یکی درش آورد
 این یکی آبش داد
 این یکی نونش داد
 این گفت: کی هُلش داد؟
 منَ منَ کله گُنده

شعر «2»

لی لی لی حوضک
 جوجو اومد آب بخوره افتاد تو حوضک
 یکی گرفتش
 یکی پوشوندش
 یکی نونش داد
 همون آبش داد
 یکی گفت
 کی جوجو رو انداخت توحوضک
 این یکی گفت
 منَ منَ کله گُنده

مشخصات بازی و سرگرمی
استان :
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : نیاز به ابزار ندارد.
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پریسا حسنی