یک قل دو قل

نام ‌های دیگر این بازی؛ پنج سنگ - بش داش است.

تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

5 سنگ کوچک و ترجیحاً گرد را انتخاب کرده.(اندازهسنگ‌ها باید طوری انتخاب شود که همه آنها در داخل مشت بازیکن ها جا بگیرند.
مرحله ی اول: شروع کنندهبازی سنگ‌ها را داخل مشتش گرفته و روی زمین طوری می ریزد که سنگها با فاصله از همو تقریبا ً کنار هم قرار بگیرند.

  یکی از سنگها را برداشته و به بالا می اندازد، در فاصله ی پایین آمدن، یکی از سنگها را ازروی زمین برداشته و با همان دست، سنگ بالا انداخته را که در حال سقوط است می گیردو به همین نحو، همه ی آنها را برمی دارد )نباید دست بازیکن حینبرداشتن سنگ به سنگ های دیگر بخورد.)

مرحله ی دوم :  بازیکن دوباره همه سنگ ها را روی زمین به گونه ای که دو به دو کنار هم قراربگیرند، روی زمین پخش می کند، یکی از سنگ ها را برداشته و به بالا پرتاب می‌کند.باید تلاش کند سنگها را 2 تا، 2 تا، از روی زمین جمع کند.

مرحله ی سوم :بازیکن دوباره همه سنگ ها را روی زمین به گونه ای که سه به دو کنار هم قراربگیرند،روی زمین می‌ریزد و  مانند دفعه‌های قبل عمل می‌کند، منتهی چهار سنگ روی زمین را در دو حرکت: 1تایی و 3 تایی، برمی‌دارد.

مرحله ی چهارم : مانند مراحل قبلی عمل می‌کند، فقط 4 سنگ روی زمین را یکجا و در یک حرکتبرمی‌دارد. 

مرحله ی پنج : بازیکن سنگ‌ها را پخش کرده، یکی را برداشته و بالا می‌اندازد و در فاصله‌یبازگشت، یکی از سنگ‌های روی زمین را برداشته و سنگ در حال سقوط را می‌گیرد و با یکپرتاب دیگر، سنگی را که از روی زمین برداشته، با یکی دیگر از سنگ‌ها، عوض می‌کند وبه همین شیوه، این مرحله را با تعویض تمامی سنگ‌ها، به پایان می‌برد.

مرحله ی ششم : در این مرحله،باید بازیکن با دست چپ خود یک پل درست کند به این شیوه (سهانگشت وسط دست چپ را بسته و توسط انگشتان شست و انگشت کوچک، روی زمین پل می‌سازدباید بتوان سنگ‌ها را از زیر سه انگشت بسته به داخل هدایت کند )
 با دست راست سنگ‌ها را روی زمین پخش می‌کند، بهحریف اشاره می‌کند تا یکی از را به عنوان قراول انتخاب کند. (سنگ قراول، و آخرینگذرنده از زیر پل خواهد بود) پس از آن، یکی را برداشته و به طرف بالا پرتاب کرده...و دوباره می‌گیرد و در این فاصله، سنگ‌ها را یکی یکی حداکثر با 3 ضربه، از زیر پلمی‌گذراند.

·  احتمالاًحریف سنگی را به عنوان قراول، انتخاب خواهد کرد که سدّ معبر سایرسنگ‌ها باشد بازیکن باید مراقب باشد که وقتی سنگ‌ها را به سمت پل هدایت می‌کند باسنگ قراول برخورد نکند.

 

مرحله ی هفتم : در این مرحله، بازیکن ابتدا دست چپ را روی زمین به صورت عمودی گذاشته و سنگ‌هاروی زمین و در یک طرف دست چپش می‌ریزد، با دست راست یکی از سنگ‌ها را به بالاپرتاب می‌کند و تا قبل از پایین آمدن سنگ در این فاصله بایستی، یکی از سنگها رابرداشته و در سمت دیگر دست چپش بگذارد (سنگ‌ها باید به نوبت به آن سوی دیوار بردهشوند.) این حرکت را برای تمامی سنگ‌ها، اجرا می‌کند.

مرحله ی هشتم : در این مرحله بازیکن همه‌ی سنگها را یکجا به طرف بالا می‌اندازد، در فاصلهی بازگشت آنها، فوراً دستها را از کناره به هم می‌چسباند و سنگ‌ها را با کف دو دستمی‌گیرد، دوباره آنها را در همان حال با دو دست به طرف بالا می‌اندازد و در اینفاصله دست‌ها را به پشت می‌چرخاند(پشت دست) و از ناحیه‌ی انگشت سبابه به هم می‌چسباندو سنگ‌ها را با پشت دستش می‌گیرد و سپس عکس آن را انجام داده و باز سنگهای پرتابشده را با کف دو دست می‌گیرد، افتادن حتی یک سنگ، موجب سوختن است و هر کدام اینمرحله را گذرانده باشد، برنده ی بازی است 

مرحله ی آخر:، مرحله ی تنبیه است و دو بازیکن روبروی هم می‌نشینند (و یا اگر به صورتگروهی اجرا می‌شود، دو سرگروه). بازنده کف دستش را به زمین می‌چسباند و نفر برنده،سنگها را یکی یکی پشت دست او می چیند سپس او بایستی با یک حرکت همه‌ی سنگ‌ها را بهطرف بالا بیندازد و با دست بگیرد، اگر توانست همه را بگیرد، تنبیهی متوجه او نیست،در غیر این صورت تنبیه می‌شود)موضوع تنبیه را حریف تعیین می‌کند .(

نکات: ۱- البته این بازی، بنابر ذوق و ابتکار بازیکنان ماهر، می تواند مراحل زیادیداشته باشد. به طوری که در بعضی نقاط آذربایجان بازی بش داش را در بیش از 20 مرحلههم اجرا می کنند.
نکات ۲- مرحله ی نهم شیرینی مخصوص به خود را دارد،مخصوصاً وقتی تنبیه و مجازات فرد بازنده ، انجام عمل برداشتن عسل از کندو باشد(یعنی برداشتن سنگی از زیر دست فرد برنده)، تا خاتمه انجام کار، فرد برنده باظرافت تمام ناخن خود را به حالت نیش زنبور بر دست او فشار می دهد و مانع این کاراو می شود.

نتیجه بازی: این بازی، اهداف آموزشی نیز دارد، به خصوص در رابطه با علم ریاضی: آشناییو درک مفهوم دسته بندی اعداد و مجموعه های پنج عضوی و جمع افزاری آنها که در دورانتحصیل مقطع پایه ی اول، مدتها طول می کشد تا این عناوین تدریس شود و این بازی قادراست همان ها را با چند دور تکرار بیاموزد.

در این بازی است که کودک می تواند، مهارت ها وقابلیت های فراوانی، در دستها و انگشتانش ایجاد کند . 

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : پنج سنگ کوچک ،گرد و صاف (هر پنج سنگ در مشت بازیکن جا بگیرد.)
زمان بازی : روز ، شب