جورچین

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی
محل بازی : فضای باز

12 قطعه را طوري كنار هم قرار دهيد كه شکل مستطيل را ایجاد کند

شرح بازی و سرگرمی

قطعات تصویر مقابل را چاپ کرده  و روی مقوا ببرید و تلاش کنید آن را به شکل مستطیل بچینید.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : قطعات جورچین
زمان بازی : روز