قایم باشک

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ٩ سال

شرح بازی و سرگرمییک نفر بعنوان گرگ چشم می گذارد بقیه قایم می شوند

گرگ هنگامى که يکى ازبازيکنانى را که پنهان شده، مى‌بيند،بايد خود را به محل چشم گذاشتن رسانيده وبگويد: سُک‌سُک. در اين صورت بازيکنى کهتوسط گرگ ديده شده، گرگ بعدى خواهد بود.بقيه ٔ بازيکنان دوباره به محل شروع بازى آمده ودوباره بازى را آغاز مى‌کنند .

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز