زوو

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱۶ سال

شرح بازی و سرگرمی

بازيکنان به دو گروه مساوى تقسيم مى‌شوندروى زمين، مستطيل بزرگى رسم مى‌کنند وهريک از دو گروه در يکى از دو نيمه ٔ مستطيل مستقر مى‌شوند. 

آن‌گاه به‌ ترتيب از هر گروه يک نفر، نفس را در سينه حبس مى‌کند و با کشيدن زوو وارد زمين حريف مقابل مى‌گردد. هريک از اين دو نفر سعى مى‌کند در حال زوو کشيدن، دستش را به یاران حریف بزند . ياران حريف نيز ضمن فرار از او، سعى مى‌کنند او را محاصره کرده و بگيرندکه نتواند از خط نيمه ٔ زمين بگذرد، زيرا در غير اين‌صورت تمام کسانى را که نماینده گروه حریف دستش به آنها برخورد کرده  ، از بازى اخراج خواهند شد. 

در دور و دورهاى بعدىدو نفر ديگر از دو گروه وارد زمين حريفان خود خواهند شد و به‌همان ترتيبى که گفته شد عمل مى‌کنند. هر گروهى که زودتر ياران خود را از دست بدهد، بازنده است و به‌عنوان مجازات بايد به افراد گروه برنده کولى بدهد؛ يعنى بازيکنان برنده هرکدام بر کول يکى از بازندگان سوار شوند و چند دورى سوارى گيرند .

 در اين بازى اين نکته قابل ذکر است که فردى که براى زوو کشيدن نفس‌گيرى کرده است، هرگاه احساس نمايد که نفس خود رو به اتمام است بايد بلافاصله به زمين بازگردد و اگر در زمين حريف نفسش تمام شود، از دور بازى خارج مى‌گردد .

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز