بامبک

تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱۶ سال

شرح بازی و سرگرمی

اولين بازيکن از جمع بازيکنان پيش آمده و دو زانو روى زمين مى‌نشيند. توپى را که قطر آن حدود ده سانتى‌متر است، در دست گرفته و آن را به زمين مى‌زند، توپ پس از برخورد به زمين بالا آمده و بازيکن با ضربات کف دست خود، آن را دوباره به زمين مى‌زند وضربات را ادامه مى‌دهد تا زمانى که توپ از دست وى رها شده و ضربات قطع گردد. 

پس ازاو يک‌يک بازيکنان مهارت خود را مى‌آزمايند . بازيکنى که تعداد ضربات او بيش ازديگران باشد، برنده ٔ بازى شناخته مى‌شود. در اين بازى هر ضربه ٔتوپ را يک 'زى‌يک' مى‌نامند

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : توپ
زمان بازی : روز