بازی رنگ ها

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٩ تا ۱۶ سال

شرح بازی و سرگرمی

ابتدا یک نفر به اصطلاح گرگ می‌شود.سپس گرگ و سایر بازیکنان شعری نظیر این شعر را می‌خوانند.

گرگ"حساب گرجه فرنگی"

سایرین:به چه رنگی

گرگ:به رنگ طوسی

و بقیه بازی شبیه بازی بالا بلندی است با این تفاوت که بازیکن فقط وقتی از دست گرگ در امان است که شیئی به همان رنگ که گرگ گفته در دست داشته باشند

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز