«آفتاب مهتابـ »

تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱۶ سال

شرح بازی و سرگرمی

دو نفر پشت به پشت هم می‌ ایستند و دستهایشان را در هم قفل می‌کنند. سپس به نوبت کمی خم شده و هم‌بازی را چند سانتیمتر از زمین بلند می‌کنند. 


کودکان هنگام بازی  میتوانند این شعر را بخوانند:

آفتاب مهتاب چه رنگه؟ چقدر هر دو قشنگه


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز