آسیاب بچرخ

تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ٩ سال

شرح بازی و سرگرمی

بازيکنان دست‌هاى يکديگر را گرفته و دايره‌وار مى‌ايستند. آن‌گاه يکى از بازيکنان فرمان های متفاوت می دهد و بقیه اجرا می کنند مى‌گويد: 'آسياب بچرخ'  همه جواب می دهند "می چرخم".با اين فرمان بازيکنان با سرعت زياد شروع به چرخيدن مى‌کنند

یا می گوید :آسياب بشين همه می گویند 'مى‌شينم ' .  استاد مى‌گويد: 'جون خاله جون' يا 'جون عمه‌جون ' ، همگى مى‌گويند:'پا نمى‌شم' و زمانى که استاد مى‌گويد: 'جون چمدون' همگى مى‌گويند: 'پا مى‌شم' وبعد بلند مى‌شوند. دوباره استاد آنها را مورد خطاب قرار داده و مى‌گويد: 'آسياب بخواب' ؛ آن‌گاه همگى با چشمان بسته ، خُر خُر می کنند   سپس استاد مى‌گويد: 'آسياب بخند' و همگى می خندند و در آخر استاد مى‌گويد: 'آسياب بچرخ' ، که همگى دست يکديگر راگرفته و دور خود مى‌چرخند و بازى پايان مى‌گيرد .

استاد می تواند فرمان های متفاوت و خلاقانه تری را  بگوید.

 

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز