این انار برای من...

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱۶ سال

شرح بازی و سرگرمی

بازيکنان به دو گروه مساوى تقسيم مى‌شوندآن‌گاه مقابل هم و به‌فاصله ٔ ده قدم از يکديگر، در دو صف قرار مى‌گيرنداستاد بازى يک انار بين دو صف مى‌گذارد،طورى‌که فاصله ٔ آن از دو دسته به يک اندازه باشد. با فرمان استاد نفر اول هر دو صف بايد به‌سرعت دويده و دستمال را بردارند. 

بازيکنى که زودتردستمال را برداشته  به‌جاى خود بر می گردد و برنده ٔبازى است. البته به‌شرطى که طرف مقابل او نتواند دست خود را به او بزند. پس ازپايان بازيِ دو نفر اول، نوبت به نفر دوم صف مى‌رسد و به‌همين ترتيب بازى ادامه مى‌يابد تا همه ٔ نفرات دو صف به پايان برسد. در پايان گروهى که تعداد برنده‌هاى آن بيشتر باشد، برنده ٔ اصلى شناخته خواهد شد .

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : انار
زمان بازی : روز