هفت سنگ

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز

این بازی روحیه همکاری، تقویت و مهارت در نشانه گیری و بهبود سرعت در بازیکن را ایجاد می کند.از آنجاییکه بازی دسته جمعی است پس رشد اجتماعی و طبیعی کودک را فراهم و سرعت انجام و عکس العمل هایش را بالا می برد.
ضمنا با مفاهیمی نظیر رهبری - همکاری - شکست - پیروزی آشنا می شود.
ونهایتا پرورش روحیه ایثار، ایجاد رقابت سالم و تمرکز حواس را به دنبال خواهد داشت

شرح بازی و سرگرمی

افرادبه دو گروه مساوی تقسیم شده و هر کدام یکی از بازیکنان خود را به عنوان سردسته برمی گزینند. یک گروه در فاصله ی معینی از محل هفت سنگ، که روی هم چیده شده اند قرار می گیرند تا به نوبت با توپ تنیس سنگها را مورد هدف قرار داده و بزنند.

گروه دوم نیز در پشت هفت سنگ منتظر نتیجه اند تا هرگاه توپ پرتاب شده توسط گروه اول به هفت سنگ برخورد نکرد،فوراً جایشان را با آن گروه عوض کنند. ولی اگر برخورد کرد و آرایش آنها را برهم زد، توپ را بردارند و با پاس کاری و هدف گیری سعی کنند نفرات گروه اول را با توپ بزنند که اگر اصابت کند، از دور بازی اخراج می شود.

وهمچنین نفرات گروه اول در هر فرصتی که به دست آورند به سراغ سنگها می روند تا انهارا روی هم بچینند و یک امتیاز بگیرند و مشخص است که برای انجام چنین کاری، یکی ازدوستان بایستی خود را به خطر انداخته و یارش را در مقابل ضربات توپ پوشش دهد وچنانچه اگر باز هم مورد ضرب توپ قرار گرفت و از بازی اخراج شد، دیگری کار را به اتمام می رساند ولی اگر دیگر بازیکنی نمانده باشد، بازی تمام و در دور بعدی جای و نقش گروه ها عوض می شود.

درپایان، گروهی که زودتر 7 امتیاز را کسب نماید برنده است.

نکات : این بازی در شکل دیگری با شرایط فوق درون یک دایره ی بزرگ اجرا می شود در مرکز همین دایره دایره ایی کوچیکتر که محل چیدن هفت سنگ  است ، رسم شده است .همه بازیکنان در خارج از دوایر هستند بعد از برخورد توپ گروه اول و ریختن آنها یکی از افراد گروه دوم تمام اعضای گروه اول را در داخل دایره تعقیب میکند تا آنها را با دست بزند و مانع از چیدن سنگ ها روی هم شود و هر گاه خسته شد نفر بعدی مسئولیت تعقیب را به عهده میگیرد.

 

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : سنگ - توپ تنیس
زمان بازی : روز
گردآورنده : سید احسان سعیدی