نون‌ بیار کباب ببر

تعداد بازیکنان :
محل بازی :
گروه سنی : ٧ تا ۱۶ سال

سرگرمی، افزایش دقت، سرعت عمل، تمرکز

شرح بازی و سرگرمی

يکی از بازيکنان دست‌هاى خود را جلو مى‌برد، طورى‌که کف آنها رو به بالا باشد. ديگرى کف دست‌هاى خود را روى کف دست‌هاى بازيکن اول قرار مى‌دهد. حال بازيکنى که دستش پایین  است، بايد با سرعت و مهارت دست‌هاى خود را بيرون کشيده و روى دست‌ديگرى بزند؛ بازيکن دوم هم بايد به‌موقع دست‌هاى خود را کنار بکشد که مورد ضرب قرارنگيرند؛ در غير اين‌صورت، سوخته و جاى دست‌ها عوض مى‌شود بازيکنان به‌ هنگام بازى عبارت 'نون بيار کباب ببر' را مرتباً تکرارمى‌کنند

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب