ساخت ماز

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی
گروه سنی : ۴ تا ۱۵ سال

این بازی می تواند از راه مهارت حل مسئله را در کودکان ایجاد کند تا بتوانند تجربیات خود را در حین بازی درونی کنند .

شرح بازی و سرگرمی

با استفاده از لگوها، بلوک ها، صندلی ها و …  می توان یک ماز یا مسیر پر پیچ و خم برای کودک  ایجاد کرد.

این ماز یا مسیر پر پیچ و خم می تواند به اندازه ای کوچک باشد تا اتومبیل های کوچک یا یک تیله رنگی و حتی تو پ بتواند از آن عبور کند یا سایز مازبه اندازه کافی بزرگ شود که خودش بتواند از آن رد شود. (استفاده از نوار چسب رنگی روی زمین یا درست کردن ماز کف یک جعبه با تکه نی های بریده شد )

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : نی رنگی
جعبه مقوایی
تیله یا توپ کوچک
چسب
قیچی