بیست سوالی

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی :
گروه سنی : ٩ تا ۱۶ سال

شرح بازی و سرگرمی

دو گروه بازیکن روبروی هم قرار می‌گیرند. گروه اول بین خودشان چیزی را به عنوان موضوع انتخاب می‌کنند. گروه دوم با مطرح کردن حداکثر 20 سوال باید به آن موضوع برسند. پاسخ سوال‌هافقط باید بله یا نه باشد. گروهی که بتواند با سوالات کمتر به پاسخ‌ها دست پیدا کند،برنده است

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب