بازی حافظه شنیداری

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : گروهی

هدف بازی:
تقویت حافظه شنیداری

شرح بازی و سرگرمی

تعدادی کلمات مختلف مثل نام اشیاء یا مکان،ها یا اشخاص متفاوت را با صدای بلند و شمرده برای افراد بخوانید و بعد از آن‌ها بخواهید که در عرض مدت معینی آنهر تعداد از اسامی را که به خاطر می آورند را یاداشت کنند.

برای هر پاسخ صحیح یک امتیاز منظور کنید.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : کاغذ و خودکار