سه کوت- چهار کوت

بازی سکوت

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

این بازی را از بازی های محلی استان تهران انتخاب شده که خانم قزل‌باش در کتاب بازی‌ها آن را جمع آوری کرده است.

شرح بازی و سرگرمی

یک محوطه دایره‌ای شکل یا مستطیل شکل فرضی توسط بازیکن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

در ابتدا هر بازیکن سه تا 5 گردو در دست دارد.

تعیین نوبت می‌شود و نوبت هر کس که بود گردو هایش را در در یک ردیف یا کنار هم می‌چیند و خودش کنار گردو هایش می‌ایستد  و بازیکن های دیگر با توجه به نوبت‌شان در بازی از خارج از محوطه از نقطه ای که قبلا همه با هم به توافق رسیده اند به نام (مره-morre) یک گردو را نشانه‌گیری و پرتاب می‌کند.(گردو باید روی زمین قل بخورد)اگر گردو به گردوها چیده شده برخورد کرد همه گردوها متعلق به بازیکنی است که گردو پرتاب کرده است.در غیر این‌صورت  گردویش را می‌بازد.

کسی که مهارت بیشتری دارد گردوی بیشتری نصیبش خواهد شد.البته مهم است که بازیکنی که گردوهایش را داخل زمین کنار هم کوت می کند آنها را چطور بچیند و یا کجای زمین را انتخاب کند.

نکته : صاحب سکوت می‌تواند بین 3 تا دوازده گردو  را داخل زمین کوت کند. 

نکته : حداقل گردوی چیده شده 3 گردو است.

نکته: بسته به تعداد گردو های داخل زمین اسم تغییر می‌کند مثل چهار کوت یا دوازده کوت.

برنده کسی است که  در انتها تعداد گردوی بیشتری جمع‌ می‌کند.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : تهران
شهرستان : اسلام‌شهر
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : تعداد زیادی گردوی و یا سنگ‌ریزه
زمان بازی : روز
گردآورنده : پروانه کیانیان