بازی دبه یا

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : انفرادی
محل بازی : فضای باز

این بازی نام‌های محلی پنج سنگ و به زبان خوزستانی ها چغل نام دارد.
این بازی برای افزایش تمرکز و تطابق حرکت دست و چشم مفید است.

شرح بازی و سرگرمی


پنج وگاهی تا صد تکه سنگ کوچک به زمین ریخته یکی را برداشته به هوا پرتاپ می کردند وبعد برای اولین بار یکی و بعد دوتا دوتا سه تا وچهار تااز زمین برداشته به نحوی که دیگر سنگها تکان نخوردهمراه با سنگ پرتاپ شده می گرفتند و وقتی این کار انجام می شد همه سنگ ها  را پشت دست ریخته باز هم به هوا پرتاپ می کردند و از هوا آنرا می گرفتند هر چند تا می شد آن را ثبت می کردند و وقتی مثلا به صد می رسید آن تیم یا شخص برنده بود.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : سنگ کوچک
زمان بازی : روز ، شب