بازی:توپ پنیگ پنگ باشانه ی تخم مرغ

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : دو نفرهابتدابچه ها را2تا2تا جداکرده وهرکدام پشت میزهاایستاده وبرای هرنفر10 تاتوپ پینگ پنگ روی میزهاگذاشته بعدروبه روی میزها صندلی هاراکه شانه های تخم مرغ راگذاشته ایم ،قرارمی دهیم
بعدبااعلام مربی بازی شروع می شودبازیکنان توپ هاراباضربه به میزمی زنندوبعدروی میزاگرداخل شانه تخم مرغ افتادامتیاز حساب می شودهرنفرکه بیشترین توپ راداخل شانه تخم مرغ انداخت برنده اعلام می شود.
مربی راهنما:خانم مریم نوری – مسئول مرکز 5 زاهدان

شرح بازی و سرگرمی

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : سیستان و بلوچستان
شهرستان : زاهدان
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : وسایل موردنیازبرای بازی:توپ پینگ پنگ ٢٠عدد، ٢عددشانه تخم مرغ، ٢عددمیز ٢عدد صندلی
گردآورنده : مریم نوری