بازی با صفات

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ۱٠ تا ۱۴ سال

شرح بازی و سرگرمی

ابتدا با استفاده از چند تا صندلی به تعداد بازی کنان گذاشته و روی برگه به تعدا د انها صفات خوب و بد نوشته شود و به صندلیها چسبانده و با زی کنان با حرکت مربی و با صدای تند تند بچرخ بچرخ به دور صندلیها می چرخند و هر کدام از انها که بیشترروی صفات خوب نشست و امتیاز بیشتری کسب کرد برنده بازی خواهد شد .مشخصات بازی و سرگرمی
استان : ایلام
شهرستان : سرابله
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز
گردآورنده : مریم لطفی مربی مسوول مرکز سرابله ، کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ایلام