خربزه گردک

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

1- چند بازیکن با هم حلقه می زنند و با یکدیگر حلقه اتحاد درست می کنند .

2-  سر یک طناب را نگه می دارند . سر دیگر طناب بیرون از حلقه دست یک محافظ است

3-  بقیه بچه ها سعی می کنند تا این اتحاد را ازبین ببرند و یا طناب را جدا کنند. اما باید مراقب باشند که محافظ به آنها نخورد چون در این صورت از بازی حذف می شوند.