هرکسی کار خود

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1-  بازیکنان دور هم می نشینند و حلقه ای را تشکیل می دهند.

2- هر بازیکنی یک شغل را انتخاب کرده و آن را انجام می دهد.

3 -  استاد می گوید: "  هرکسی کار خودش،بار خودش، پنبه به انبار خودش. "

4- در مرحله بعد هر کسی کاری را که از قبل به او واگذار شده بود را انجام می دهد.

 مثلا شخصی کار نجار را انجام می دهد و شخصی بافندگی می کند. بعد بازیکنی ناگهان کارخود را عوض می کند و شخصی که قبلا آن کار انجام می داد باید کار بازیکن مقابل را انجام دهد. برای مثال

شخصی دارد نجاری میکند اگر ناگهان بافندگی کند شخص بافنده کار او را باید به عهده بگیرد .

5- استاد نیز بر بازی نظارت دارد این روند آنقدر ادامه می یابد تا زمانی که بازیکنان دچار اشتباه شوند واز بازی خارج شوند.