شاطر بازی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1- ابتدا دایره ای می کشیم و شخصی به عنوان شاطر انتخاب می شود.

2-  یکی از دست و پاهایش بصورت جفت و یک جهت بسته می شود.

3-  بچه ها می گویند: " شاطر نونت خمیره، الهی گربه ات بمیره "

4- شاطر نیز عصبانی می شود و با گیوه سعی می کند که بچه ها را بزند و از دور خارج کند. 

5- همچنین شاطر از دایره نمی تواند خارج شود. گیوه پرتاب می شود و دستیار باید گیوه را به سرعت به شاطر برساند و گرنه بچه ها سر شاطر ریخته و اورا می زنند .

6-  این بازی آنقدر ادامه دارد تا یک نفر باقی بماند.