لال بازی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


 1- همه به صورت خطی به صف می شوند وبه صورت شانه به شانه می ایستند.

2-  بازیکن اول حرکتی را با دست یا پا انجام می دهد.

3-  بازیکن دوم هم همین حرکت را انجام می دهد وبه آن حرکتی اضافه می کند.

4-  به همین ترتیب  بازیکن سوم و چهارم این کار را ادامه می دهند.

5-  این کار آنقدر ادامه دارد تا بازیکنی لبخند بزند و یا حرف بزند و یا اشتباه انجام دهد تا بازنده شود.

6-   این روند ادامه پیدا میکند تا یک نفر بماند.مشخصات بازی و سرگرمی
استان : قم
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب