سر درخت چیه داره؟

شرح بازی و سرگرمی

1- اوستا یک میوه را درنظر میگیرد.

2- بچه ها از اوستا سوال میکنند که آن میوه اندازه اش چقدر است. با این جمله:چزن قذه؟ و اوستا با دست اندازه اش را نشان می دهد و می گوید ازن قذه. 

3- سپس

بچه ها ویژگیهای بیشترش را میخواهند با این سوال که چیه داره؟و اوستا میگوید مثال زرده. هرکس زودتر

آن میوه را حدس زد آن برنده اس .

مشخصات بازی و سرگرمی