عروسک های نمایشی انگشتی

دسته : نمایشی
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی ، دو نفره
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمیتعدادی گوی های رنگی پولیشی تهیه کنید و با پیپ پاک کن برای آن ها بدن و دست و پا بسازید .(مطابق شکل )

قسمت بدن آن را مانند شکل به فرم مارپیچ در آورید به طوری که سایز انگشتان دستتان باشد .برای چشم هایشان می توانید از چشم های عروسک استفاده کنید و با مقوا های رنگ برای آن ها نوک یا تاج درست کنید.

پس از اتمام ساخت عروسک یک داستان نمایشی بسازید و از این عروسک ها در نمایش تان استفاده کنید .

به این وسیله می توانید مدت ها با دوستان تان بازی کنید  و برای بزرگترها نمایشی جداب اجرا کنید.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب