کدوم ماشین؟ کدوم رنگ؟

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ تا ۱٨ سال به بالا

1- افزایش صبر
2- سرگرمی
3-زبان آموزی
4- شناخت ماشین ها و رنگ ها
5- آشنایی با شمارش

شرح بازی و سرگرمی

این بازی برای  زمانی است که داخل ماشین هستید.

1- هر کدام از افراد داخل ماشین نام یک ماشین متداول را انتخاب می کنند. برای مثال یک نفر پراید می شود، دیگری 405، دیگری 206 و نیسان و ...

2- سپس همه با هم ماشین هایی که از روبه رو می آیند را می شمارند. بیستمین ماشین هر چه باشد، شخصی که آن ماشین را انتخاب کرده برنده است.

3- این بازی را می توان با رنگ و یا اولین شماره ی پلاک ماشین نیز انجام داد.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب