کارت بر باد رفته

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی ، دو نفره
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

کارت های کاغذی با طول و عرض متفاوت درست کنید این اندازه از 2*4 تا 8 *16 تغییر کند ؛اندازه به دلخواه است فقط باید مستطیل شکل باشد. مقوا را از وسط تا کنبد به صورتی که وقتی آن را روی میز می گذارید به صورت عدد هشت بایستد.

شرح بازی و سرگرمی

 در این بازی باید تنفس خود را تحت کنترل درآورید.

روش بازی

  • تعدادی کارت کاغذی یا مقوایی  درست کنید و روی میز بگذارید.
  • باید سعی کنید تنها با کمک فوت کارت ها را به لبه ی میز هدایت کنید اما نکته این است که کارت ها نباید بیافتند و به لبه میز باید گیر کنند.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پروانه کیانیان