مقصد بندباز

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : گروهی ، دو نفره
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

1- تفکر خود کارآمدی
2- دقت، توجه، تمرکز
3- تفکر حل مسئله
4- شادی، لذت، هیجان به بازی

شرح بازی و سرگرمی

 این بازی شاید به نظر ساده بیاید ولی حرکت توپ پینگ پونگ روی سطح متر، کم از بندبازی ندارد.

1- لیوان ها را روی میز بگذارید.

2- متر را باز کنید و در میزان دلخواه، آن را قفل کنید.

3- توپ پینگ پونگ اول را روی آن بگذارید.

4- سعی کنید بدون اینکه توپ بیفتد آن را به داخل لیوان هدایت کنید.

5- یک توپ برای هر لیوان

6- برای بیشتر شدن هیجان بازی، می توانید محدودیت زمانی یک دقیقه قائل شوید.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : ۱- مترفلزی
٢- توپ پینگ پونگ
٣- لیوان
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پروانه کیانیان ، پرستو کیانیان