حرکت با حلقه

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

هدف: تقویت سرعت و چابکی

شرح بازی و سرگرمی


1- بازیکنان  را به دوگروه مساوی تقسیم کنید.

2- دو گروه با فاصله مناسب روبروی هم می ایستند.

3-  در هر دور بازی یک بازیکن  از هر گروه برای اجرای مسابقه به پشت خط شروع می آید.

4-  هر نفر دارای دو حلقه است که پشت سرهم بر روی زمین قرار می گیرد،.

5- بازیکنان  داخل حلقه های جلویی می ایستند و با صدای سوت باید حلقه عقبی را برداشته و جلوی حلقه دیگر بگذارند .

6- سپس یک بازیکن  داخل آن روند، به همین صورت ادامه می دهد تا کل مسیر را طی کند و به خط پایان برسد.

7-  هر بازیکن  که زودتر به خط پایان رسید برنده ی بازی است.

8-  گروه برنده یک امتیاز می گیرد، بازی تا زمانیکه تمام اعضای گروه در مسابقه شرکت کنند ادامه می یابد.

نکته: حتما باید حلقه ها بدون فاصله از هم روی زمین قرار بگیرند. این بازی بصورت تک نفره و دو نفره قابل اجرا میباشد.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : ۴ عدد حلقه
زمان بازی : روز