پولی که هر دایره می‌خواهد را به او بدهید

دسته : آموزشی

این بازی از سری بازی هایی است که تقویت مهارت‌های محاسباتی ریاضی کودک کمک می‌کند و کاربرد این محاسبات را در شمردن پول‌ نشان می‌دهد.

شرح بازی و سرگرمی

آنچه نیاز دارید

چند سکه‌ی 500 تومانی

چند سکه‌ی 100 تومانی

چند سکه‌ی 200 تومانی

چند عدد اسکناس 1000 تومانی

چند عدد اسکناس 2000 تومانی

چند عدد اسکناس 5000 تومانی

برگه‌ی کاغذ A4

خودکار

شرح بازی

یک برگه‌ی کاغذ A4 بردارید، با استفاده از خودکار شکل زیر را روی صفحه بکشید.

در هریک از دایره‌ها با استفاده از مداد مقدار مشخصی را بنویسید. برای مثال 5300، آنگاه او می‌تواند در این دایره یک اسکناس 5000 تومانی، یک سکه‌ی 200 تومانی و یک سکه‌ی 100 تومانی قرار دهد تا مقدار 5300‌ای که در دایره نوشته است را برآورده کند.

از او بخواهید که سکه‌ها را طوری در دایره‌ها قرار دهید که جمع سکه‌های موجود در هر دایره همان عددی شود که در آن دایره نوشته شده است.

هدف بازی

آموزش مهارت طبقه‌بندی، تقویت معارت‌های محاسباتی ریاضی، اقزایش تمرکز و دقت عمل

مشخصات بازی و سرگرمی
گردآورنده : پریسا حسنی