چوپات (Chaupat)

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

بازی هندی "چوپات" که ، منشأ بازی های مربع و دایره است که ساده ترین نمونه آن در غرب بازی "منچ" (Ludo) است.

شرح بازی و سرگرمی


بازیکنان باید مهره های خود را یکبار دور تخته بگردانند و در یک ردیف جمع کنند. بازیکن رقیب با قرار گرفتن در خانه شما می تواند مهره شما را از تخته خارج کند و اگر دو مهره شما در یک خانه قرار بگیرند، یک "ابر-مهره" تشکیل می دهند. 



مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب