سُولُنجان و قولنجان

آفتاب و مهتاب

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1- در این بازی تعداد بازیکنان باید زوج باشند .

2- بازیکنان دو نفر ، دو نفر از نظر قد و وزن یکدیگر را انتخاب می کنند.

3-پشتشان را روی پشت هم قرار می دهند و دست هایشان را زیر بغل هم قفل می کنند. یکی از آنها به طرف زمین خم می شود و دیگری رو به آسمان قرار می گیرد.

4- در این لحظه نفر زیرین به نفر بالایی می گوید : آسمان چه رنگ است ؟ جواب می دهد قازی قلنگ است. 

5- سپس نفر بالایی به نفر زیرین می گوید زمین چه رنگ است ؟ جواب می دهد شهر فرنگ است.

6- نفر زیرین به نفر بالایی می گوید: از کجا پایی می اندازمت ؟ از زمین یا آسمان ؟ 

 7- نفر بالایی می گوید:  از آسمان .

8-  نفر زیرین او را از سمت چپ خود به زمین می اندازد و اگر بگوید از زمین او را به آرامی زمین می گذارد و بازی برای نفر دیگر ادامه پیدا می کند . 


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : کردستان
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب