سه قلا (سه قلعه)

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1- این بازی 6 نفر بازیکن دارد که به گروه یک و دو نفره تقسیم می شوند.

2-  در فاصله بیست متری هر نفر ازهر گروه سه عدد سنگ نزدیک هم به نام قلعه روی هم می چینند .

 از هر گروه یک نفر به نام سرگروه انتخاب می شود برای شروع بازی دو نفر سرگروه  تر یا خشک می کنند. هر گروهی که برنده تر یا خشک باشد بازی را شروع می کند.

 هر نفر حق انداختن یک عدد سنگ به سوی قلعه مقابل خود را دارد. هر کدام از آن سه نفر به قلعه مقابل خود بزند برنده بازی می شود.

نفرات گروه برنده هر کدام سوار یکی ازافراد گروه بازنده می شوند. ( مسیر حرکت  قلعه خود افراد بازنده و برگشتن سوار بر همان افراد  به سمت قلعه خود )

اما اگر برنده نشوند با پرتاب سنگ نفر آخر هر سه فرار می کنند و سه نفر گروه مقابل با سرعت به دنبال آنها می دوند. هر جا آنها را بگیرند، از همانجا سوار آن ها می شوند تا پای قلعه خود آن ها ، این بازی ادامه دارد تا هر دو گروه خسته شوند و دست از بازی بردارند.  


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : کردستان
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب