توپ عربی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

1-  برای بازی توپ عربی از کوچه و یا میدان  استفاده می کنند. 

2-  در یک طرف خانه ای دایره ای شکل به قطر 3 متر بوسیله آب ترسیم می کنند. 

3- در طرف فاصله 20 الی 30 متر نیز خانه ای دیگربا همین مشخصات می کشند.

4- نفرات شرکت کننده در بازی را به دو دسته تقسیم کرده و با قرعه  کشی گروه اول را مشخص می کنند.

5-  گروه اول در داخل خانه اول می ایستند. دسته دیگر در سطح کوچه و یا میدان پراکنده می شوند.

6-  نفرات و گروهی که در درون خانه اول جای گرفته اند. به نوبت از درون خط داخل دایره بیرون آمده توپ کوچک را با ضربه ای به یک طرف پرتاب می نمایند و سپس با سرعت شروع به دویدن می نمایند تا خود را به خانه دوم برسانند.7- همزمان با این کار، چنانچه افرادی از  گروه دوم در خانه دوم بوده باشند با گام های بلند به طرف خانه اول می دوند تا خود را به آنجا برسانند.

8-  بالاخره گروه رقیب سعی  می نمایند تا توپ کوچک را بدست آورند. و بدین وسیله کسانی را که در حال فرار از این خانه به آن خانه هستند بزنند.

9-  اگر این خواسته و هدف تحقق یابد و توپ به قسمتی از بدن یکی از فراریان اصابت کنـد، جــای دو گـروه عوض می شود.

10- بدین ترتیب گروه بیرون از خانه به درون خانه می روند و گروهی که تا لحظاتی قبل در درون خانه بودند به بیرون آمده و در اطراف پراکنده می شوند و بازی به همین ترتیب ادامه پیدا می کند.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب