بیداربی

اشتان

دسته : بومی محلی

از اهداف این بازی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
- تعادل و هماهنگی حرکتی را افزایش می‌دهد.
- قدرت ماهیچه‌ای را تقویت کرده و دامنه حرکتی را افزایش می‌دهد.

شرح بازی و سرگرمی


 - در این بازی دسته و گروه وجود ندارد.

 - تعدادی از ده تا دوازده نفر همگی در یک خط مستقیم به فاصله تقریبا دو متر از هم قرار می گیرند.

 - دست ها را روی زانو گذاشته و خم می شوند.

 -  نفر اول که از نظر سن و سال از همه بزرگتر است ابتدا از روی تمام افراد می پرد و خود نیز بعد از آخرین نفر می ایستد و خم می شود.

 -  سایر بازیکنان به همین ترتیب بازی را ادامه می دهند.

 -  در این بازی هر کدام از بازیکنان نتواند  از روی یکی از افراد بازی بپرد، از بازی خارج می شود.

  - بازیکنی می تواند تا آخر بازی ، بازی کند که بیشترین مقدار پرش را داشته باشد.

  - در هر نوبت از بازی بازیکنان پشتشان را بیشتر بلند می کنند تا بچه های بیشتری را از بازی خارج کنند. که اصطلاحا به آن  (بِه کِه زِن) می گویند.

مشخصات بازی و سرگرمی