استخوان مهتاب

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


 -  در این بازی دو گروه 5 نفره هستند . 

 - گروه اول استخوانی را پرتاب میکند و گروه دوم باید آن را پیدا کند . (می تواند هر وسیله دیگری را انتخاب کنید .)

 - اگر گروه دوم  استخوان را پیدا نکردند باید گروه اول را به پشت سوار کنند و در کوچه های روستا بگردانند.

 -  به درب  هر خانه که رسیدن در می زنند و از صاحب خانه  می پرسند: " سواره بر سواره یا پیاده بر سواره؟"  اگر گفت: سواره بر سواره بر پشت سواری ادامه می دهند.

 -  اگر گفت: پیاده بر سواره جای گروه عوض می شود.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز